25

okt

2007

Johan de Wittstraat 40
3311 KJ Dordrecht

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting donderdag 25 oktober 2007
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Notariskantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V.

Admiraliteitskade
Rotterdam

Object

het vrijstaande kantoorgebouw in zes bouwlagen met parken, plantsoenen, erf, circa 52 parkeerplaatsen en verder toebehoren, gelegen te (3311 KJ) Dordrecht aan de Johan de Wittstraat 40, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie D nummer 6544, ter grootte van eenentwintig are en eenenveertig centiare (2.141 m²);

kantoorgebouw

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Gemeente Dordrecht, sectie D, nummer 6544
Bezichtiging Mogelijk

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Notariskantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V.

Admiraliteitskade
Rotterdam

donderdag 25 oktober 2007 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

AKD - Rotterdam

Admiraliteitskade 50
3063ED Rotterdam

Dhr. A.H. van Huffelen

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN, welke gelden naast of afwijkingen c.q. toevoegingen vormen op de Algemene Voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving van registergoederen 1996 van de Koninklijke Notariële Broederschap, vastgesteld bij akte op 1 april 1997 voor mr. E. Postmus, notaris te Hoorn, verleden, laatstgemelde voorwaarden hierna te noemen: Algemene inschrijvingsvoorwaarden, met betrekking tot de verkoop bij inschrijving van:

- het vrijstaande kantoorgebouw in zes bouwlagen met parken, plantsoenen, erf, circa zestig parkeerplaatsen en verder toebehoren, gelegen te (3311 KJ) Dordrecht aan de Johan de Wittstraat 40, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie D nummer 6544, ter grootte van eenentwintig are en eenenveertig centiare (2.141 m²);
hierna aan te duiden met: het registergoed.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene en de bijzondere inschrijvingsvoorwaarden gelden deze laatste. Het van de projectinformatie deeluitmakende concept-koopcontract maakt deel van de bijzondere inschrijvingsvoorwaarden.

1. In de Algemene inschrijvingvoorwaarden komen twee onjuistheden voor:
- de verwijzing in artikel 10 lid 2 sub a naar "artikel 12 lid 7" is onjuist en moet zijn: "artikel 12 lid 6"; en
- de verwijzing in artikel 21 lid 3 naar "artikel 19 lid 6" is onjuist en moet zijn: "artikel 19 lid 5".

2. In artikel 23 lid 3 van de Algemene inschrijvingsvoorwaarden wordt verwezen naar "artikel 42 van de Wet op het notarisambt". Het aanvankelijk in bedoeld artikel 42 opgenomene is thans opgenomen in artikel 49 van laatstbedoelde wet.
Waar in de Algemene inschrijvingsvoorwaarden sprake is van "Koninklijke Notariële Broederschap" dient daarvoor te worden gelezen "Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie".

3. Waar in de Algemene inschrijvingvoorwaarden sprake is van bedragen in Nederlandse guldens dient daarvoor het equivalent in Euro's, afgerond op € 5,00 naar boven, te worden gelezen.

4. De organisatie, voorbereiding en volledige tenuitvoerlegging van de onderhavige verkoop bij inschrijving berusten bij het door verkoper ingeschakelde kantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V., advocaten en notarissen te Rotterdam.
Voor zover van toepassing dient in de Algemene inschrijvingsvoorwaarden voor "notaris" te worden gelezen "een van de notarissen verbonden aan het kantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V. of diens plaatsvervanger of waarnemer".

Onder verwijzing naar het bepaalde in de artikelen 19 en 22 van de Verordening beroeps- en gedragsregels zoals vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, stemt bieder c.q. koper er hierbij uitdrukkelijk mee in dat verkoper wordt bijgestaan door AKD Prinsen Van Wijmen N.V. ter zake van de inschrijvingsvoorwaarden, overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, de koopakte, de akte van levering, alsmede ter zake van mogelijkerwijs daaruit voortvloeiende geschillen.
Bieder c.q. koper is er voorts mee bekend dat de notaris heeft opgetreden en zal optreden als partij-adviseur van verkoper en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de notaris de koopakte zal opmaken, alsmede de akte van levering zal verlijden.

5. De Algemene Voorwaarden van AKD Prinsen Van Wijmen N.V. zijn van toepassing op de gehele procedure met betrekking tot de onderhavige verkoop bij inschrijving, alsmede op alle stukken die zijn opgemaakt door AKD Prinsen Van Wijmen N.V.

6. De inschrijvingsbiljetten dienen, naast de in de Algemene inschrijvings-voorwaarden genoemde gegevens, tevens de uitdrukkelijke verklaring van de bieder te bevatten dat het uitgebrachte bod (minimaal) geldig is tot 1 december 2007.

7. Inschrijvingsbiljetten dienen volledig ingevuld en ondertekend en met de daarin gevraagde bescheiden in een gesloten envelop uiterlijk op donderdag 25 oktober 2007 om 12.00 uur te zijn ingeleverd bij notariskantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V., Admiraliteitskade 50 te (3063 ED) Rotterdam (t.a.v. de heer A.H. van Huffelen). Op de buitenzijde van de envelop dient vermeld te worden: "Inschrijvingsbiljet Johan de Wittstraat 40 te Dordrecht" én de naam en het telefoonnummer van degene die de envelop aanbiedt. Het niet juist of niet volledig invullen van het inschrijvingsbiljet en/of het niet meezenden van de daarin gevraagde bescheiden komt geheel voor risico van de bieder en kan tot gevolg hebben dat de notaris een bod als ongeldig aanmerkt.

8. De zitting wordt op donderdag 25 oktober 2007 om 15.00 uur gehouden op het kantoor van AKD Prinsen Van Wijmen N.V. te Rotterdam aan de Admiraliteitskade 50 en is uitsluitend toegankelijk voor (vertegenwoordigers van) verkoper en bieders, alsmede andere door de notaris toegelaten personen.

De zitting verschaft op transparante wijze inzicht in de biedingen en verloopt -deels in afwijking van het bepaalde in artikel 4 van de Algemene inschrijvingsvoorwaarden- als volgt:

• Gegadigden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de zitting (donderdag 25 oktober 2007) de inschrijvingsbiljetten volledig ingevuld en ondertekend tegen bewijs van ontvangst in een gesloten envelop in te leveren bij notariskantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V., Admiraliteitskade 50 te (3063 ED) Rotterdam (t.a.v. de heer A.H. van Huffelen). De receptie is op werkdagen bemand van 8.30 - 17.30 uur.

• De notaris opent om 15.00 uur de zitting, leidt deze in en verstrekt voor zover nodig en desgevraagd nadere gegevens en inlichtingen omtrent het registergoed en de verkoop bij inschrijving.

• De notaris leest hardop voor welke gegadigden een envelop hebben ingeleverd en vraagt of deze opsomming compleet is.

• De notaris opent vervolgens alle enveloppen, nadat hij er zich van heeft overtuigd dat deze zich in de oorspronkelijke gesloten staat bevinden. De aldus aangetroffen inschrijvingsbiljetten voegt hij samen. De notaris neemt vervolgens kennis van de inhoud van de inschrijvingsbiljetten en beoordeelt deze op hun geldigheid en betekenis overeenkomstig de inschrijvingsvoorwaarden.

• Daarna maakt de notaris alle geboden bedragen bekend. Hetzelfde geldt voor de namen van de bieders, in een willekeurige volgorde los van de geboden bedragen, voorzover een bieder niet vooraf en uitdrukkelijk om het niet-vermelden van zijn naam heeft verzocht. Voorzover vermelding van naam en bod in het proces-verbaal nodig is kan voormeld voorbehoud niet gemaakt worden.

• De bieders worden bedankt voor hun aanwezigheid en de zitting wordt gesloten.

9. Verkoper behoudt zich het recht voor om zich omtrent de gunning te beraden. De termijn van beraad eindigt op woensdag 31 oktober 2007 om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund.

10. Tijdens de periode van beraad vindt onder andere de controle van de financiële gegoedheid van de bieder plaats. Op grond van de inschrijvingsvoorwaarden is iedere bieder verplicht de verkoper alle informatie te verschaffen die de verkoper noodzakelijk acht om te kunnen nagaan of de bieder aan zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen, voor zover dit redelijkerwijs van de bieder gevergd kan worden. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder aan de verkoper een onherroepelijke volmacht om deze informatie in te winnen.

11. Verkoper behoudt zich het recht voor niet tot gunning over te gaan, zonder opgaaf van reden.

12. De notaris zal zo spoedig mogelijk na de gunning aan alle bieders een e-mail, fax of brief sturen, waarin zij worden geïnformeerd over de gunning. Indien verkoper besluit niet te gunnen zullen de bieders hiervan eveneens door de notaris (schriftelijk) op de hoogte worden gebracht.

13. Koper (d.w.z. de bieder aan wie wordt gegund) dient op eerste verzoek over te gaan tot ondertekening en retournering aan de notaris van de ter zake op te maken koopakte, substantieel overeenkomstig het van de projectinformatie deeluitmakende concept daarvan.

14. De koper dient de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 van de Algemene inschrijvingsvoorwaarden te storten c.q. de bankgarantie te stellen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het bericht van gunning.

15. Indien de bieder c.q. koper kan worden aangemerkt als een projectvennootschap danwel indien (één van) de leden van het samenwerkingsverband dat als bieder c.q. koper optreedt, kan/kunnen worden aangemerkt als een projectvennootschap, waaronder ondermeer doch niet uitsluitend wordt verstaan een rechtspersoon met een eigen vermogen kleiner dan de koopprijs, kan verkoper verlangen dat een rechtspersoon die deel uitmaakt van het concern waartoe ook de bieder c.q. koper behoort en voldoende financieel verhaal biedt, zich garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen van de bieder c.q. koper.

16. Ten aanzien van de grond behorend tot het registergoed is door Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd. Van dit onderzoek is een rapport opgemaakt, genaamd: "Eindrapport verkennend en nader bodemonderzoek Johan de Wittstraat 40 te Dordrecht", gedateerd 16 mei 2007, projectnummer: 2370064.
Dit rapport, inclusief de daaraan gehechte bijlagen, maakt deel uit van de voor de onderhavige verkoop bij inschrijving opgestelde projectinformatie.

17. Wegens de levering van het registergoed zal geen omzetbelasting verschuldigd zijn. Ter zake de verkrijging zal over¬drachtsbelasting verschuldigd zijn, voorzover ter zake geen vrijstelling geldt.

18. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 15 van de Algemene inschrijvingsvoorwaarden wordt ten aanzien van aan het registergoed verbonden "lasten en beperkingen" verwezen naar de in de projectinformatie opgenomen kopieën van de aankomsttitel(s) van verkoper c.q. naar het daarin opgenomen concept-koopcontract.

Koper aanvaardt de uit deze stukken blijkende en/of voortvloeiende lasten en beperkingen uitdrukkelijk. Daarnaast aanvaardt koper uitdrukkelijk die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers en eventueel door verjaring, herleving of bestemming ontstane erfdienstbaarheden, die voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.

Foto's
Geen foto's beschikbaar.
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.